การรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย