สมัครสมาชิก

สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสมาชิก 4 ประเภท:

  • สามัญรายปี (200 บาทต่อปี)
  • สามัญตลอดชีพ (2,000 บาท)
  • วิสามัญ (100 บาทต่อปี)
  • สถาบัน (200 บาทต่อปี หรือ ตลอดชีพ 2000 บาท)

หลักฐานประกอบการสมัคร

สาเนาบัตรประชาชน หรือ เอกสารรับรองสถาบัน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัคร

ข้อบังคับของสมาคม

ข้อบังคับของสมาคม

ทะเบียนสมาชิก

ทะเบียนสมาชิก(อัพเดท 22 ก.ย. 62)

สมัครสมาชิก (โปรดกรอกข้อมูลและแนบไฟล์ให้ครบถ้วน)