สมัครสมาชิก

สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสมาชิก 4 ประเภท:

  • สามัญรายปี (200 บาทต่อปี)
  • สามัญตลอดชีพ (2,000 บาท)
  • วิสามัญ (100 บาทต่อปี)
  • สถาบัน (200 บาทต่อปี หรือ ตลอดชีพ 2000 บาท)

หลักฐานประกอบการสมัคร

สาเนาบัตรประชาชน หรือ เอกสารรับรองสถาบัน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัคร

ข้อบังคับของสมาคม

ข้อบังคับของสมาคม

ทะเบียนสมาชิก อัพเดท วันที่ 11 กันยายน 2563

เลขที่สมาชิกชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน
ส 2557/ 1001รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2557/1002ไม่ระบุรายชื่อผู้สมัครไม่ระบุหน่วยงาน
ส 2557/1003รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐคณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2557/1004รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส 2557/1005อ.เอกนรินทร์ เอกอริยะสิริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ส 2557/1006อ.นิเย๊าะ จาหลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ส 2557/1007อ.อัจฉรา ชูพูลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ส 2557/1008ผศ.นิศากร ทองนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ส 2557/1009อ.ดร. เอกสิทธิ์ หนุนภักดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2557/1010อ.สรัญญา คงจิตต์คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส 2557/1011รศ.ปราณี จงสุจริตธรรมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส 2558/1012ศ.กิตติคุณ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาลคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2558/1013รศ.ดร.ชมนาด ศีติสารคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2558/1014ศ.ดร. อรรถยา สุวรรณระดาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2558/1015ดร.ทรายแก้ว ทิพากรสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2558/1016ผศ.ดร.กัลยาณี สีตสุวรรณคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2558/0017ศ.กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้วศูนย์สันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2558/1018ผศ.ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2558/1019ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ส 2558/1020ผศ.ดร.ปิยวรรณ อัศวราชันย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2558/1021ผศ.ดร.น้ำทิพย์ เมธเศรษฐคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2558/1022ผศ.ฮิโรนากะ โทมิตะสำนักงานมหาวิทยาลัยโตไก
ส 2558/1023ผศ.เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิอองสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส 2558/1024ผศ.ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ส 2558/1025ผศ.ดร.วินัย จามรสุริยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ส 2558/1026ศ.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส 2558/1027อ.ดร.ธีระวุฒิ สุนทราคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ส 2558/1028ผศ.ดร.คุนัชญ์ สมชนะกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ส 2558/1029คุณสุทิน สายสงวนสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2558/1030ผศ.ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุลคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส 2558/1031อ.อาทินันท์ กาญจนดุลคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส 2558/1032ผศ.ดร.กณภัทร รื่นภิรมย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ส 2558/1033คุณสุวภา ธีรกิตติกุลคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2558/1034คุณชยาพร ปรีชาปัญญามหาวิทยาลัยโอซาก้า
ส 2558/1035รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ส 2558/1036Asst.Prof.Katsuyuki Takahashiวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ส 2558/1037ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ส 2558/1038อ.ดร.เศกสิทธิ์ ปักษีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ส 2558/1039ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2559/1040รศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ส 2559/1041อ.เอลิสา นิชิคิโตะFaculty of Humanities, Payap University
ส 2559/1042ผศ.ดร.ยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2559/1043ดร.อัญญ์พัศศา จันทร์ชลอผู้บริหารหน่วย บริษัทเอไอเอ
ส 2559/1044ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ส 2559/1045อ.ศิริวรรณ ปรีชานฤตย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา
ส 2559/1046Mr. Shonosuke Aokiนักวิจัย (อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ ปัตตานี)
ส 2559/1047อ.ดร.ยอดสวรรค์ อิกูจิหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสาธิตเกษตรโครงการศึกษาพหุภาษา
ส 2559/1048อ.วรรณา ชินวิกัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ส 2559/1049นางสาววิมลณัฐ หวังสิทธิกุลมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ส 2559/1050นางสาวกมลา พาณิชวิบูลย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ส 2559/1051Ms. Yoshie Wakoมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ส 2559/1052อ.เนาวรัตน์ ทรัพย์ผักแว่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ส 2559/1053ศ.ดร.ปิยะ พงศาพิทักษ์สันติFaculty of Sociology, Kyoto Sangyo University
ส 2559/1054ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2559/1055อ.ดร.เผ่าสถาพร ดวงแก้วคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2559/1056อ.ดร.น้ำใส ตันติสุขคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2559/1057อ.ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส 2559/1058ผศ.ดร.ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2560/1059ศ.วรินทร วูวงศ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2560/1060ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัยคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ส 2560/1061อ.ดร.อัจรา อึ้งตระกูลภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ส 2560/1062คุณจิราวัฒน์ เทพพงษ์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ส 2560/1063คุณปาจรีย์ วิวัฒนปฐพีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ส 2560/1064อ.ดร.เสกสรร จันทรจำนงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัคนโกสินทร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
ส 2560/1065รศ.ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส 2560/1066Dr.Masayuki Nishida-
ส 2560/1067พันเอกหญิง ผศ.นงลักษณ์ ลิ้มศิริสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ส 2560/1068คุณสุพัตรา โพธิ์ทองนักวิชาการอิสระ
ส 2560/1069ผศ.ดุสิตา ปริญญาพลคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ส 2560/1070คุณพีรภัทร ห้าวเหิม-
ส 2561/1071คุณสาธิดา กาญจมาภรณ์กุลมหาวิทยาลัยโอซาก้า
ส 2561/1072รศ.วลัยพร กาญจนการุณคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส 2561/1073ผศ.ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส 2561/1074ผศ.ดร.รัฐกิตติ์ เลิศวิศวะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ส 2561/1075อ.ดร.กนกวรรณ สุทธิพรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ส 2561/1076รศ.ดร.ปิยดา ชลวรFaculty of International Studies, Tenri University
ส 2561/1077อ.พราวพรรณ พลบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส 2561/1078อ.ดร.ธวัช คำทองทิพย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ส 2561/1079ผศ.ดร.ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2562/1080ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ สงวนศรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ส 2562/1081รศ.นภสินธุ์ แผลงศรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส 2562/1082อ.ธิติสรณ์ แสงอุไรคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ส 2562/1083อ.ดร.สรัญญา ชูโชติแก้วคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2562/1084อ.ดร.สลิลรัตน์ กวีจารุมงคลคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2562/1085อ.ดร.มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2562/1086อ.ดร.ภรณีย์ พินันโสตติกุลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2562/1087อ.ดร.ร้อยแก้ว สิริอาชาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ส 2562/1088อ.ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้วคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส 2562/1089อ.วรรณนิตา ยมนาคคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ส 2562/1090อ.Tomohito Takataคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ส 2562/1091อ.วราลี จันทโรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส 2562/1092อ.ดร.ธนภัส สนธิรักษ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส 2563/1093อ.ดร.ปรัชญาภรณ์ รัตนพงศ์ภิญโญคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส 2563/1094ผศ.อารีรัตน์ โกสิทธิ์สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส 2563/1095อ.ดร.วรรณวลี อินทร์ปิ่นสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส 2563/1096อ.ดร.ธนิกุล จันทราสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่สมาชิกชื่อ-นามสกุลหน่วยงานวันเวลา
สร 2562/2019นางสาวจิรัชญา ปันทนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย30 ก.ย. 2562 ถึง
29 ก.ย.2563
สร 2562/2020นายกมลาสน์ กีตินันท์วัฒนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์28 ต.ค. 2562 ถึง
27 ต.ค. 2563
สร 2562/2021ผศ.ดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วราคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์12 พ.ย.2562 ถึง
11 พ.ย.2563
สร 2562/2022ผศ.ดร.รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วราคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์12 พ.ย.2562 ถึง
11 พ.ย.2563
สร 2563/2023อ.ดร.กนกวรรณ ตั้งจิตนุสรณ์วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย31 ส.ค. 2563 ถึง
30 ส.ค.2564

สมัครสมาชิก (โปรดกรอกข้อมูลและแนบไฟล์ให้ครบถ้วน)