นายกสมาคมและกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย

รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ นายกสมาคม
ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ อุปนายกคนที่หนึ่ง
ศ.ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล อุปนายกคนที่สอง
รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม เหรัญญิก
รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ บรรณาธิการ
ผศ.นิศากร ทองนอก สมาชิกสัมพันธ์
ผศ.เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์คนที่ ๑
อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ ปฏิคม
ดร.ปิยวรรณ อัศวราชันย์ กรรมการ
ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ กรรมการ
ผศ.ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์ กรรมการ
อ.ดร.วินัย จามรสุริยา กรรมการ
ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี กรรมการและเลขานุการ

ทะเบียนสมาชิกสามัญ อัพเดทเมื่อ 14 มกราคม 2562

[pdf-embedder url=”http://jsat.or.th/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/ข้อมูลสมาชิกสมาคม-สำหรับประกาศในเว็บไซด์-15-มกราคม-62.pdf”]

ทะเบียนสมาชิก ประเภทสามัญตลอดชีพ (114 downloads)