นายกสมาคมและกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย วาระ 3 ปี (2562-2565)

รศ. ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ นายกสมาคม
ศ.ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล อุปนายกคนที่หนึ่ง
ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ อุปนายกคนที่สอง
รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม เหรัญญิก
อ.ดร. ภัทร์อร พิพัฒนกุล เลขานุการ
อ.ดร. เสกสรร จันทรจำนง ผู้ช่วยเลขานุการ
ผศ.ดร. ชมนาด สีติสาร นายทะเบียน
ดร. ทรายแก้ว ทิพากร ผู้ช่วยนายทะเบียน
อ.ดร. เศกสิทธิ์ ปักษี ฝ่ายปฏิคม
อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ ฝ่ายปฏิคม
ผศ.ดร. นันท์ชญา มหาขันธ์ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
ผศ. นิศากร ทองนอก ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
ผศ.ดร. ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผศ.ดร. ยุพกา ฟูกุชิม่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ดร.ปิยวรรณ อัศวราชันย์ กรรมการ
อ.ดร.วินัย จามรสุริยา กรรมการ
แนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคม new_260862

ทะเบียนสมาชิกสามัญ อัพเดทเมื่อ 14 มกราคม 2562

ข้อมูลสมาชิกสมาคม-สำหรับประกาศในเว็บไซด์-15-มกราคม-62

ทะเบียนสมาชิก ประเภทสามัญตลอดชีพ (137 downloads)