การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ในประเทศไทยครั้งที่ 1 สังคมศาสตร์

http://www.japanwatch.org/PDF/japan_b8.pdf