การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ในประเทศไทยครั้งที่ 1 มนุษยศาสตร์

http://www.japanwatch.org/PDF/japan_b7.pdf