การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ในประเทศไทยครั้งที่ 2 ภาษาศาสตร์

http://www.japanwatch.org/PDF/japan_b10.pdf