เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 8 ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง