Special Edition 2017

เนื้อหาทั้งหมด

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

ภาษาและการศึกษา

การศึกษาประสิทธิผลการฝึกแชโดอิ้งเพื่อพัฒนาการออกเสียงสูงต่ำของคำยืมภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทย
ธนพร ศรีวุฒิพงศ์

ลักษณะการประสมและความหมายคำประสม VN ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
ณัฏฐิรา ทับทิม

การจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการแบบเปิด
สุชาติ ไชยวัณ

วรรณคดีและวัฒนธรรม

เหตุอาเพศภายหลังย้ายเมืองหลวงในนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”
กณภัทร รื่นภิรมย์

ความทุกข์และการแก้ปัญหาความทุกข์ของตัวละครนาย-บ่าวในบทละครโนเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอิ
สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์

การเรียนรู้วัฒนธรรมสมัยนิยมของญี่ปุ่นผ่านอนิเมชั่นและมังงะของนักศึกษายุคเจเนอเรชั่น Z คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรสาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สุรีรัตน์ เรืองประยูร, ปฏิยุทธ์ ธันวานนท์

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมกับความหลากหลายของวัฒนธรรมคาวาอี้ :คาแรกเตอร์เฮลโลคิตตี้ คุมะมง
ศิรินภาเพ็ญ ปวนเพิ่ม

ความกังวลใจในการเลี้ยงดูตนเองของผู้หญิงญี่ปุ่นกับความเป็น “ครอบครัวสมมุติ” จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่อง “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่”
สรัญญา คงจิตต์, มาซายูกิ นิชิดะ

สังคม

การเปลี่ยนญี่ปุ่นไปสู่สังคมที่มีส่วนร่วมของชายหญิง
ปิยวรรณ อัศวราชันย์

เพศสภาพและบทบาทการทำงานในโฆษณาทางโทรทัศน์ :การเปรียบเทียบระหว่างการโฆษณาทางโทรทัศน์ของญี่ปุ่นและไทย
ปิยะ พงศาพิทักษ์สันติ

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการทำงานกับการลาออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
พัชยา โสภณสิทธิพงศ์

การวิเคราะห์การทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์และล่ามทางการแพทย์ ศึกษาจากการจำลองสถานการณ์การตรวจคนไข้โดยใช้ล่ามญี่ปุ่น-ไทย
Elisa Nishikito

มุมมองและแนวโน้มของธุรกิจที่พำนักระยะยาว สำหรับชาวญี่ปุ่นสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่
อัญญ์พัศศา จันทร์ชลอ

นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นผ่านโครงการ SEND PROGRAM
ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์

เศรษฐกิจและการเมือง

ความร่วมมือพัฒนาระบบรางระหว่างไทย–ญี่ปุ่น : ผลประโยชน์และการแข่งขันเชิงอำนาจ
จินตวัฒน์ ศิริรัตน์

ศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น
ชวินทร์ ลีนะบรรจง

งานวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ : วิเคราะห์ปัญหาและพิจารณาความน่าจะเป็นต่อไป
ยูตะ โคโมริ, ยาสุยูคิ มัสสุอุระ, ริโฮ โกจิ