การจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการแบบเปิด

special-editon-2017_3

[download id=”669″]