เพศสภาพและบทบาทการทำงานในโฆษณาทางโทรทัศน์ :การเปรียบเทียบระหว่างการโฆษณาทางโทรทัศน์ของญี่ปุ่นและไทย

special-editon-2017_10

[download id=”698″]