jsn Vol.10 No.1 2020

JSN Journal Vol. 10 No.1

เนื้อหาทั้งหมด

สารบัญ

วัตถุประสงค์ในการพิมพ์

บรรณาธิการแถลง

บทความรับเชิญ

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอิเคบานะ
มาจิโกะ นากายามะ

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

การเปลี่ยนแปลงไปของภาพ “ความเป็นหญิง” ของแม่บ้านญี่ปุ่นสมัยใหม่ ในด้านความเป็นแม่ ความเป็นแม่บ้าน และความเป็นหญิงทำงาน: กรณีศึกษาหญิงญี่ปุ่นที่แต่งงานกับชาวไทยในเชียงใหม่
พชรพรรณ กุลปวโรภาส

ย้อนพินิจการอพยพชาวญี่ปุ่นสู่สยามสมัยเมจิ
นงลักษณ์ ลิ้มศิริ

การวิเคราะห์ปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่พบในการฝึกงาน: กรณีศึกษาผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
วราลี จันทโร และ ธนภัส สนธิรักษ์

การส่งเสริมการส่งออกเหล้าสาเกภายใต้นโยบาย Cool Japan
ปิยาภรณ์ จันทร์สวย

บทวิจารณ์หนังสือ

อิกิเรียว วิญญาณคนเป็นในวรรณกรรมญี่ปุ่น
ชมนาด ศีติสาร

วาโชกุคืออะไร เจาะลึกวัฒนธรรมความอร่อยอูมามิ
ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ

เกี่ยวกับวารสาร

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

มาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย: การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

ใบสมัครสมาชิก

ปกหลัง