การศึกษาของญี่ปุ่นในยุคการปฏิรูปการศึกษาสมัยเมจิผ่านการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเด็ก เรื่อง“องุ่นหนึ่งพวง” และ “เซเบกับน้ำเต้า”