มุมมองที่มีต่อคนชราในเรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ”: ปัญญาอันเกิดจากความชรา