jsn Vol.9 No.2 2019

เนื้อหาทั้งหมด

สารบัญ

สารบัญและบรรณาธิการแถลง

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ความเชื่อ และความคาดหวังของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยต่อชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น ครูภาษาญี่ปุ่น และบทบาทของผู้สอน
ยุพกา ฟูกุชิม่า

ทัศนคติของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในรายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น
ภรณีย์ พินันโสตติกุล และ Yumiko Yamamoto

บทบาทของความฝันใน บันทึกซะระฌินะ
อรรถยา สุวรรณระดา

ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าที่มีอิทธิผลต่อชนชั้นนักรบและความสัมพันธ์นาย-บ่าวในนิยายสงครามสมัยกลางของญี่ปุ่น
สุวภา ธีรกิตติกุล

ตัวละครอมนุษย์กับวัฒนธรรมศึกษาในมังงะญี่ปุ่น
รัญวรัชญ์ กอบศิริธิร์วรา และ ปพนพัชร์ กอบศิริธิร์วรา

การเตรียมพร้อมตลาดแรงงานในสังคมสูงอายุ: บทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย
ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร และ มุจลินท์ ชัยชมภู

มาตรการแก้ไขอัตราการเกิดต่ำของญี่ปุ่น: โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานบ้านและการเลี้ยงดูบุตรของผู้ชายญี่ปุ่น
ปิยวรรณ อัศวราชันย์

การวิเคราะห์สำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลขในภาษาญี่ปุ่น
นภสินธ์ุ แผลงศร

การเปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดยผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีภาษาแม่แตกต่างกัน: กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี
ชัยยศ รองเดช