การใช้นิทานพื้นบ้านในวรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ : ตัวละครโมะโมะตะโร,ยักษ์และผู้ติดตามในวรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยเมจิและทะอิโฌ