Special Edition ปีที่ 8 ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2018

เนื้อหาทั้งหมด

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

บทความรับเชิญ

สังคมสูงวัยของไทยกับญี่ปุ่น: พินิจความร่วมมือในรูปแบบใหม่
Keiichiro Oizumi

ศิลปะและวรรณคดี

การรับรู้เกี่ยวกับ มิชิมะ ยุกิโอะในประเทศไทยในทศวรรษ 1970
ทนพร  ตรีรัตน์สกุลชัย

บทเพลงสำหรับเด็ก (โดโย) ของโอะงะวะ มิเมะอิ
ภัทร์อร พิพัฒนกุล

การพลิกกลับอำนาจของผู้หญิงในภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ่น: กรณีศึกษาซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ และ จูอน
ณัฐกร คำปวน

พื้นที่ในนวนิยายเรื่อง ท์ซุงุมิ ของโยะฌิโมะโตะ บะนะนะ
ศิริวรรณ ปรีชานฤตย์

ตัวละครเอกชายในวรรณกรรมชุดไตรภาคเนะสุมิกับทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิ ฮะรุกิ
ดุสิตา ปริญญาพล

ภาพลักษณ์ของสมณะและความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ
ยอดสวรรค์   อิกูจิ

อุปลักษณ์ความเป็นอนิจจังในบทละครโน
สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์

เหตุแห่งปาฏิหาริย์การฟื้นชีวิตของมะท์ซุวะกะและภาพของพระอาจารย์ในบทละครโนเรื่องทะนิโก
วินัย  จามรสุริยา

การแปลคำบุรุษสรรพนามในวรรณกรรมญี่ปุ่นแปลไทย
สุวัธน์ เรืองศรี

ภาษาศาสตร์

การชมในเฟซบุ๊กของชาวญี่ปุ่น
ธวัช คำทองทิพย์

การย้อนคำในบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นกับการแสดงความรู้สึกของผู้พูด: กรณีศึกษาจากบทสนทนาในละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น
สาธิดา กาญจมาภรณ์กุล

การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนเชื่อมความภาษาญี่ปุ่นในตำราวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อัษฎายุทธ  ชูศรี

การศึกษา

การศึกษารูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษาการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
ฉันทนา จันทร์บรรจง และ โสภา  มะสึนาริ

The Effectiveness of Teaching ~そうですand ~ようですin Japanese through Pictures and the Learners’ Satisfaction
สุพิน แสนเรือง

ปัญหาการฝึกงานและทักษะในการทำงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์

อาชีพสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ: กรณีศึกษาหัวข้อสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2
ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ และ ยูมิโกะ ยามาโมโตะ

สังคมศาสตร์

การปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า: กรณีศึกษาบริษัทเครือโตโยต้าในญี่ปุ่น
กฤตพล วิภาวีกุล

การบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย: กรณีศึกษาการต้นทุนเป้าหมาย
ไตรรงค์ สวัสดิกุล และ นภาภรณ์ พลนิกรกิจ

อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนในญี่ปุ่น: กรณีศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอะสุกะ
รัฐกิตติ์ เลิศวิศวะ