การศึกษารูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษาการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม