การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนเชื่อมความภาษาญี่ปุ่นในตำราวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์