ภาพลักษณ์ของสมณะและความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ