ภาพลักษณ์ของสมณะและความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ

06Yordsawan Iguchi

[download id=”1261″]