เหตุแห่งปาฏิหาริย์การฟื้นชีวิตของมะท์ซุวะกะและภาพของพระอาจารย์ในบทละครโนเรื่องทะนิโก

08Winai Jamornsuriya

[download id=”1269″]