เหตุแห่งปาฏิหาริย์การฟื้นชีวิตของมะท์ซุวะกะและภาพของพระอาจารย์ในบทละครโนเรื่องทะนิโก