นายกสมาคมและกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย

รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ นายกสมาคม
ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ อุปนายกคนที่หนึ่ง
ศ.ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล อุปนายกคนที่สอง
รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม เหรัญญิก
รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ บรรณาธิการ
ผศ.นิศากร ทองนอก สมาชิกสัมพันธ์
ผศ.เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์คนที่ ๑
อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ ปฏิคม
ดร.ปิยวรรณ อัศวราชันย์ กรรมการ
ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ กรรมการ
ผศ.ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์ กรรมการ
อ.ดร.วินัย จามรสุริยา กรรมการ
ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี กรรมการและเลขานุการ

ทะเบียนสมาชิก ประเภทสามัญตลอดชีพ

ทะเบียนสมาชิก
ทะเบียนสมาชิก ประเภทสามัญตลอดชีพ (13 downloads)