ญี่ปุ่นกับการพัฒนามาตรการริเริ่มเชียงใหม่: บทบาท แรงจูงใจ และความท้าทาย