การศึกษาเปรียบเทียบการดํารงอยู่ของ ดนตรีชาติพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่นระหว่าง เกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะโอคินาวา