การท่องเท่ียวในฐานะเครื่องมือแก้ไขปัญหาหลักของชุมชน : 15 กรณีศึกษาชุมชนเมืองไอคาว่า เกาะซาโดะ จังหวัดนีงะตะ