การท่องเท่ียวในฐานะเครื่องมือแก้ไขปัญหาหลักของชุมชน : 15 กรณีศึกษาชุมชนเมืองไอคาว่า เกาะซาโดะ จังหวัดนีงะตะ

jsn-vol.5-no.1-2015-2

[download id=”262″]