ตํานานท่ีไม่มีที่สิ้นสุด: ตรวจสอบความทรงจําร่วมในประเทศไทย 70 เก่ียวกับสงครามโลกครั้งท่ีสอง