ตํานานท่ีไม่มีที่สิ้นสุด: ตรวจสอบความทรงจําร่วมในประเทศไทย 70 เก่ียวกับสงครามโลกครั้งท่ีสอง

jsn-vol.5-no.1-2015-5

[download id=”272″]