ปรากฏการณ์ทางศาสนาในวัฒนธรรมประชานิยม : 84 ว่าด้วย “พุทธะ” ในมังงะ/อนิเมะเร่ือง “Saint Young Men”

jsn-vol.5-no.1-2015-6

[download id=”275″]