jsn Vol.6 No.2 2016

เนื้อหาทั้งหมด

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

สารจากนายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

บทกลอนของกวีหญิงใน เฮียะกุนินอิฌฌุ
อรรถยา สุวรรณระดา

การศึกษาภาพหญิงชายในเรื่อง “ทะเกะโนะกิโดะ” ของคุนิกิดะ ดปโปะ
ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์

กฎหมายว่าด้วยโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันของผู้หญิงญี่ปุ่น: 3 ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง
ปิยวรรณ อัศวราชันย์

การเปลี่ยนแปลงของสถานะสตรีในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจากสมัยโบราณถึงสมัยเอโดะ
เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อการสอนแบบห้องเรียนกลับทางรายวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน1 ของนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นะโอะโกะ โยะฌิดะ
ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย

การศึกษาปฐมวัยของญี่ปุ่น
วรินทร วูวงศ์

อาเบะโนมิกส์กับการเปลี่ยนรูปรัฐญี่ปุ่น
เอกสิทธิ์ หนุนภักดี

บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง Japan’s ASEAN Policy: In Search of Proactive Multilateralism
ศิริพร วัชชวัลคุ