jsn Vol.7 No.1 2017

เนื้อหาทั้งหมด

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

การศึกษาการใช้รูป て・てから・たあとで ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในมหาวิทยาลัย 8 แห่ง
ณัฏฐิรา ทับทิม

การสอนตัวอักษรคาตาคานะให้แก่ผู้เรียนชาวไทย กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษา
ณิชานันท์ ไชยศรี

การศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนระดับต้นที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นแตกต่างกัน
อมรรัตน์ มะโนบาล และ เตวิช เสวตไอยาราม

การศึกษาการใช้แผนผังเชื่อมโยงคันจิในการเรียนการสอนคันจิ สำหรับผู้เรียนชาวไทยในระดับกลางตอนต้น
ปาจรีย์ วิวัฒนปฐพี

การศึกษาวิจัยภาพนรกในประเทศญี่ปุ่น: วิวัฒนาการและปัจจัยเกื้อหนุนในสังคมญี่ปุ่นสมัยใหม่
น้ำใส ตันติสุข

ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองกับการเปลี่ยนผ่านทางความคิดและค่านิยมภายใต้แนวคิด “เซะดะอิรง”
นรีนุช ดำรงชัย

เพศสัมพันธ์เพศศึกษาในวัยรุ่นญี่ปุ่น
วรินทร วูวงศ์ และ ภรณี เอนกจินดารัตน์

บทวิจารณ์หนังสือ

Retracing 29 Ways to Travel Back to Japan
ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2017

ใบสมัครสมาชิกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย17