การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพการทำงาน ในระดับสากล: กรณีการเตรียมความพร้อม สำหรับฝึกงานในต่างประเทศ