ข่าวและกิจกรรม

The Japan Foundation Test (JFT-Basic 02), 日本語は下にあります.

Japanese Studies at Thammasat University &Thammasat University – Tohoku University Joint Seminar 2020 International Cultural Studies and Japanese Studies: Present and Future Perspectives

The “Spanish Influenza” in 1918-1920 and COVID-19 in Japan The 14th National Conference of Japanese Studies Association of Thailand

“A Future Perspective of Accepting International Students in the New Normal Era: Osaka University as a Case Example” The 14th National Conference of Japanese Studies Association of Thailand

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญชวนอาจารย์ส่งผลงานนิสิต-นักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 14

ขยายเวลารับสมัครบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ถึงวันที่ 20 ก.ย. 2563

ขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “JAPAN IN NEW NORMAL” ในการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14

THE SUMITOMO FOUNDATION FISCAL 2021 GRANT FOR JAPAN-RELATED RESEARCH PROJECTS

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

南アジア日本語教育国際シンポジウムJLESA’20-21

หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. รับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติสรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2563

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน 2019年度国際シンポジウム タイ日研究ネットワーク

“นิทานญี่ปุ่นเรื่องเก่า…เล่าใหม่ให้สนุก” และ “สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านบทกวี และการเล่นไพ่คะรุตะ”

“ผู้ชายหลายมิติ พินิจผ่านวรรณกรรมญี่ปุ่น”

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON JAPANESE STUDIES 2020

タイ日研究ネットワークThailand国際シンポジウム2019

วรรณกรรมเสวนา: มุราคามิ ฮารุกิ

ศึกษาบทกวี เรียนรู้วิธีเล่นไพ่คะรุตะ

เอานิยายญี่ปุ่นไปเล่นในชั้นเรียน

เที่ยวอิวาเตะกับเหล่าภูติผีในนิทานโทโนะ

13th Annual Conference of JSAT

สูจิบัตรการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13

タイ⽇研究ネットワークThailand〜2019 年度国際シンポジウム研究発表募集〜

การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

南アジア日本語教育国際シンポジウム INTERNATIONAL CONFERENCE ON JAPANESE LANGUAGE EDUCATION IN SOUTH ASIA

การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 JSAT#13

workshop การเรียนการสอนออกเสียงภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนชาวไทยแบบใช้ได้ทันที

ด่วนที่สุด ขอแจ้งยืนยันการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 89 ท่าน

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/ 2562 จากห้อง ร 103 เป็นห้อง ร 202 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการบริหารสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย

ขอเชิญประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 /2562 (เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย)

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการบริหารสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

ปัจฉิมเสวนา “วิเทศไมตรี 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น”

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

สาขาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

สาขาญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

แนะนำเว็บไซต์ศัพท์เฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมต้นและปลายของญี่ปุ่น

ประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

รับสมัครบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

ประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 9