ข่าวและกิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่15 (Ebook)

The 15th Annual National Conference of Japanese Studies Association of Thailand (Summary)

Hope, Power and Eastern Ways : Constructing Sustainable Human Capital

นววิถีญี่ปุ่นศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืน

การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่15 “ญี่ปุ่นกับความพยายามในการสร้างโลกแบบ B3W”

ตารางการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564

Book Talk by JSAT นวนิยายญี่ปุ่นมาจากไหน ตอน แล้วโต๊ะโตะจังมายังไง?

การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่15 “ความหวัง พลัง และวิถีตะวันออก การสร้างทุนมนุษย์ยั่งยืน”

The 15th JSAT Conference “Hybrid Conference Schedule (tentative)”

Book Talk by JSAT ญี่ปุ่นร่วมสมัยภายใต้บริบท “ดิจิทัลธรรมชาติ”

BUU-JSAT Undergraduate Student Cconference 2021 Humanities and Soccial Sciences

Book Talk by JSAT “คำ” นั้นสำคัญไฉน Japanese Linguistics

【泰日工業大学】J-Seminar 第12回 日系企業勉強会参加申し込みフォーム

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยขนาดเล็กทางด้านญี่ปุ่นศึกษา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สำหรับนักวิชาการและนักวิจัยไทยรุ่นใหม่

Southeast Asia and Japan : Bonds and Connections Towards 2030

Book Talk by JSAT ญี่ปุ่นที่ยังไม่รู้จัก

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

สัมนาภาคฤดูร้อน Tokyo University of Foreign Studies

Book Talk by JSAT พ่อแม่ลูกญี่ปุ่นชาติเดียว จริงหรือ?

BOOK TALK by JSAT การออกเสียงภาษาญี่ปุ่นจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ

BOOK TALK by JSAT คติชนวิทยากับการศึกษาญี่ปุ่นปัจจุบัน

CALL FOR PAPERS The 15th Annual National Conference of Japanese Studies Association of Thailand Hope, Power, and Eastern Ways: Constructing Sustainable Human Capital

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 “ความหวัง พลัง และวิถีตะวันออก การสร้างทุนมนุษย์ที่ยั่งยืน”

The Japan Foundation Test (JFT-Basic 02), 日本語は下にあります.

Japanese Studies at Thammasat University &Thammasat University – Tohoku University Joint Seminar 2020 International Cultural Studies and Japanese Studies: Present and Future Perspectives

The “Spanish Influenza” in 1918-1920 and COVID-19 in Japan The 14th National Conference of Japanese Studies Association of Thailand

“A Future Perspective of Accepting International Students in the New Normal Era: Osaka University as a Case Example” The 14th National Conference of Japanese Studies Association of Thailand

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญชวนอาจารย์ส่งผลงานนิสิต-นักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 14

ขยายเวลารับสมัครบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ถึงวันที่ 20 ก.ย. 2563

ขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “JAPAN IN NEW NORMAL” ในการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14

THE SUMITOMO FOUNDATION FISCAL 2021 GRANT FOR JAPAN-RELATED RESEARCH PROJECTS

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

南アジア日本語教育国際シンポジウムJLESA’20-21

หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. รับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติสรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2563

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน 2019年度国際シンポジウム タイ日研究ネットワーク

“นิทานญี่ปุ่นเรื่องเก่า…เล่าใหม่ให้สนุก” และ “สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านบทกวี และการเล่นไพ่คะรุตะ”

“ผู้ชายหลายมิติ พินิจผ่านวรรณกรรมญี่ปุ่น”

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON JAPANESE STUDIES 2020

タイ日研究ネットワークThailand国際シンポジウム2019

วรรณกรรมเสวนา: มุราคามิ ฮารุกิ

ศึกษาบทกวี เรียนรู้วิธีเล่นไพ่คะรุตะ

เอานิยายญี่ปุ่นไปเล่นในชั้นเรียน

เที่ยวอิวาเตะกับเหล่าภูติผีในนิทานโทโนะ

13th Annual Conference of JSAT

สูจิบัตรการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13

タイ⽇研究ネットワークThailand〜2019 年度国際シンポジウム研究発表募集〜

การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

南アジア日本語教育国際シンポジウム INTERNATIONAL CONFERENCE ON JAPANESE LANGUAGE EDUCATION IN SOUTH ASIA

การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 JSAT#13

workshop การเรียนการสอนออกเสียงภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนชาวไทยแบบใช้ได้ทันที

ด่วนที่สุด ขอแจ้งยืนยันการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 89 ท่าน

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/ 2562 จากห้อง ร 103 เป็นห้อง ร 202 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการบริหารสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย

ขอเชิญประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 /2562 (เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย)

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการบริหารสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

ปัจฉิมเสวนา “วิเทศไมตรี 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น”

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

สาขาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

สาขาญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

แนะนำเว็บไซต์ศัพท์เฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมต้นและปลายของญี่ปุ่น

ประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

รับสมัครบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

ประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 9